REGLER

Org.nummer: 716420-7495


Besöksadress:

Lillhagsvägen 35

124 71 Bandhagen

Stockholms län


Fakturadress:

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405

FE 236

83873 Frösön

LIGGMILANS SAMFÄLLIGHET VID ÄLVSJÖBADET


Parkering - Regler


Godkända på styrelsemöte för Samfälligheten Liggmilan, 2018-11-01


1. Parkeringsplats får endast hyras av bostadsrättsinnehavare i Brf Älvsjöbadet nr 1 – 4 som är mantalsskriven på Lillhagsvägen.


2. Maximalt två parkeringsplatser kan hyras av medlemmar i samma bostadsrätt. Platserna får ej hyras inom samma hyreszon. De olika hyreszonerna är

  1. Garage
  2. Undre garageplan platserna 101 – 166
  3. Övre garageplan 201 – 231 
  4. Uteplatserna 301 – 321
  5. Platser vid stora lokalen 401 – 415

Brf 1 har förtur till platserna 401 – 411. 

Brf 2 har förtur till platserna 412 – 414.

Brf 4 har förtur till platsen 415.


3. Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten eller hyra ut parkeringsplatsen/garageplatsen i andra hand utan hyresvärdens medgivande.


4. Hyresgästen förbinder sig:

a. att i garaget inte införa andra typer av fordon än som anges i upprättat kontrakt

b. att hålla hela fordonet inom de markerade linjerna

c. att på varje plats endast hålla 1 registrerat fordon

d. att i garaget inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten, såsom byte av tändstift,                               däck, och dylikt

e. att teckna och vidmakthålla erfoderlig brand- och stöldförsäkring för nämnda fordon

f. att ansvara för all skada inom garaget som vållas av hyresgästen själv, dennes hushållsmedlemmar eller av denne anlitade personer


5. Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för, genom brand, åverkan eller annan anledning eventuellt uppkommande på, eller stöld av hyresgästens fordon med tillbehör och reservdelar samt där förvarade effekter, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.


6. För upplåtelse av garage/parkeringsplats med eluttag gäller särskilt att eluttaget får användas för

a. Motorvärmare

b. Kupévärmare

c. Dammsugare

El- eller hybridfordon får inte laddas genom eluttag på andra parkeringsplatser än de som är utrustade med laddstationer specifikt för ändamålet.

Annat användningsområde skall godkännas av styrelsen för samfälligheten.


7. Vid nedsmutsning av parkeringsplats/garageplats på grund av oljeläckage från fordon kommer hyreskontraktet hävas. Hävningen hejdas om hyresgästen

a. Inom en månad kan påvisa att skadan som orsakade läckaget har åtgärdats (företrädesvis genom kvitto på utförd reparation)

samt

b. att oljeläckaget inte upprepas under en månad efter åtgärdens rapportering

Oavsett om hävningen utförs eller ej skall hyresgästen stå för kostnaden för sanering av garageplatsen.


Vid överträdelser av dessa regler äger styrelsen för Samfälligheten Liggmilan rätten att omgående häva hyreskontraktet.