INFOBREV

Org.nummer: 716420-7495


Besöksadress:

Lillhagsvägen 35

124 71 Bandhagen

Stockholms län


Fakturadress:

Liggmilans Samfällighet

Ref 12405

FE 236

83873 Frösön

LIGGMILANS SAMFÄLLIGHET VID ÄLVSJÖBADET


InfobrevApril 2 2019: Information från styrelsemöte 239: Samfälligheten höll igår sitt månadsmöte. Det har gått några möten sedan jag skickade ut information om vad som avhandlats. Detta beror helt på att det styrelsen sysslat med haft väldigt lite allmänt intresse. Här följer en sammanfattning av vad som för närvarande är allmänt intressant:

 • Styrelsen beslutade efter öppen omröstning att bevilja vår hyresgäst Acro Dans och Gymnastikklubb tre hyresfria månader i och med att deras verksamhet har fått läggas ned som en konsekvens av Corona-situationen. Observera att detta inte är ett beslut som gäller tills vidare. Det gäller enbart under tre månader och enbart om verksamheten inte upptas under tiden.
 • Det finns, som många sett, återigen några stora hål i vägbanan. Vi kommer att laga dessa eftersom vi inte tror att det blir någon mer tjäle i år.
 • Taket på Stora Lokalen har rengjort och behandlats med mossbekämpningsmedel.


December 12 2019: Information från styrelsemöte 236:

Samfälligheten höll igår sitt månadsmöte. Punkter av allmänt intresse var:

 • Vi har problem med nyckelläsarna i garaget. Av någon anledning behöver man ibland hålla sin nyckelbricka mot läsaren flera gånger innan porten öppnas. Detta beror inte på något problem med nyckelbrickorna eller läsarna, utan på något annat i systemet. Utredning pågår.
 • Flera har uppmärksammat att det inte finns någon julgran på jokerplatsen i år. Detta beror inte på någon kostnadsbesparing, utan på att vi helt enkelt glömde bort att beställa julgran i tid. Vi försöker bättra oss till nästa år.
 • Den budget som distribuerades till alla BRF-styrelser har nu fastslagits. Efter påpekande från BRF1 togs posten för fastighetsskatt bort. Samfälligheten har aldrig betalat fastighetsskatt och skall inte göra det nästa år heller. Den felaktiga posten berodde på att vår förvaltare gjort ett misstag när de förberedde budgetunderlaget. Det korrigerade förväntade budgetöverskottet ökar därmed med 50 000 kronor.


November 11 2019: Information från styrelsemöte 235:

Liggmilans styrelsemöte #233 hölls den 5e november. Följande punkter är av allmänt intresse:  

 • Timers för motorvärmare har monterats på elstolparna mellan BRF4 och Stora Lokalen.
 • En preliminär budget för 2020 presenterades av samfällighetens kassör Hanne. Budgeten distribueras till samtliga deltagare i samfälligheten för presentation i respektive styrelse. Budgeten låses den 28e november. Frågor och eventuella invändningar bör senast anmälas några dagar innan detta datum.
 • Under 2020 är de stora planerade åtgärderna att måla om Stora Lokalen, rengöra taket och byta ut tvättmaskinen. Det är hög tid att måla om och rengöra taket. Samfälligheten kommer dock att låta tvättmaskinen vara kvar tills den går sönder, så det kan hända att vi slipper byta den i år. 


Styrelsemöte 234 avhandlade ingenting av allmänt intresse


September 10 2019: Information från styrelsemöte 233:

Liggmilans styrelsemöte #233 hölls idag (den 10e september). Följande punkter är av allmänt intresse:  

 • Vid årsstämman beslöts att samfälligheten skulle avstå från att återta stora lokalen som festlokal. Hyresgästen har anmält intresse av att fortsätta sin verksamhet när det nuvarande kontraktet löper ut i juni 20120. Förhandlingar pågår för att komma fram till ett nytt avtal som är bättre anpassat till hyresgästens verksamhet.
 • På BRF1s initiativ informerades samfälligheten om Grannsamverkan. Grannsamverkan är ett sätt att hjälpa de boende i området så att de tillsammans hjälps åt att dela information för att förebygga eller förhindra brott. Denna verksamhet bör drivas av respektive BRF, inte av samfälligheten. En frivillig i varje BRF utsågs. Tillsammans kommer de att dra igång verksamheten och informera de boende i området.
 • Ett flertal observationer av råttor i området rapporterades från alla BRFer. Förutom varje förenings insatser så kommer samfälligheten kommer att överväga åtgärder för att motverka råttproblemen runt samfällighetens byggnader.
 • Ett beslut togs om att undersöka kostnaden för att regelbundet låta städa undan skräp som kastas på samfällighetens område.


Augusti 12 2019: Information från styrelsemöte 232:

Ett kort uppstartsmöte hölls. Inga punkter av allmänt intresse behandlades.


Maj 28 2019: Information från Årsstämman:

Liggmilans årliga stämma hölls tisdagen den 28 maj. Följande punkter är av allmänt intresse:

 • 2018 års resultat redovisades. Samfälligheten resultat var 2018 ett underskott på 190 209 kronor. Beslut togs om att årets resultat läggs till samfällighetens balanserade resultat.
 • Rolf Häggström avgår ur styrelsen och Anette Åberg inträder på hans plats. Samfällighetens styrelse tackar Rolf för hans stora och många insatser under hans mångåriga tid i styrelsen. Anette Åberg hälsas välkommen till styrelsen. I övrigt förblir styrelsen oförändrad under arbetsåret 2019/2020.
 • Kjell Kernen valdes till ordförande för verksamhetsåret 2019/2020.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • En omröstning hölls angående motion om återtagande av stora lokalen som festlokal genom uppsägning av den nuvarande hyresgästen. Röstresultatet blev 2-2. Stämmans ordförande avstod sin utslagsröst och frågan avgjordes genom lottning. Lotten utslag var att motionen avslogs.
 • En omröstning hölls angående motion om bidrag från föreningarna under 5 års tid för att täcka den underhållsskuld som uppstått för stora lokalen. Motionen bifölls enhälligt.
 • Styrelsens konstituerande möte kommer att hållas på Lillhagsvägen 29 måndagen den tionde juni.


Maj 08 2019: Information från styrelsemöte 231:

 • Liggmilans styrelse höll i måndags styrelsemöte #231. Detta var det sista sammanträdet för 2018/2019 års styrelse. Följande punkter är av allmänt intresse:
 • Garaget kommer att städas den 24e maj. Alla hyresgäster i garaget måste se till att parkera sina bilar någon annanstans under städdagen eftersom det alltid finns en risk för skador på bilarna. Ett separat informationsblad för detta kommer att skickas till varje förening.
 • Styrelsen har förberett två motioner till årsstämman. Motionerna påverkar hur samfälligheten finansieras under kommande år och det är viktigt att varje förening i förväg bestämmer sig för hur de vill rösta.
 • Styrelsen har genomfört en besiktning av området och fastigheterna. Som ett resultat av denna kommer ett antal åtgärder att vidtas. Några exempel följer; Porten till stora lokalen kommer att målas. Klotter kommer att tas bort. Oanvända stolpar kommer att avlägsnas. Asfalten på vägen upp till övre garageplan kommer att lagas. Några träd som växer för tätt inpå byggnaderna kommer att tas bort och höga buskar kommer att beskäras. Tvättstugan är i behov av målning, vilket förväntas ske senare under 2019.
 • Styrelsen diskuterade behovet av en mer regelbunden städning under sommaren än vad vi haft under senare år. Detta blir en punkt för den tillträdande styrelsen.


April 09 2019: Information från styrelsemöte 230:

 • Liggmilans styrelse höll på måndagen ett extrainsatt styrelsemöte för att ta beslut om hyreshöjningen för parkeringarna. Det förslag som presenterades på möte 228 godkändes efter diskussion.
  Höjningarna genomförs i månadsskiftet juni/juli. Detta beroende på att avier för kvartal 2 redan distribuerats.
 • Maskinen som ställer ut accessbrickor har lagats. Det går alltså återigen bra att ta kontakt med nyckelansvarig om någon behöver köpa en ny bricka.


April 05 2019: Information från styrelsemöte 229:

Liggmilans styrelse höll i veckan sitt månatliga styrelsemöte. Här följer de punkter som är av allmänt intresse:

 • Maskinen för att registrera accessbrickor är trasig. Samfälligheten arbetar på att få den lagad. Fram tills dess kan inga nya brickor registreras.
 • Gatan har sandsopats för att göra det möjligt att laga vinterns hål i asfalten. Lagningen skulle ha utförts den 3e, men tekniska problem tillstötte och lagningen sker istället nästa onsdag (den 10e).
 • I maj kommer gatans vita linjer och markeringarna på fartguppen att målas i.
 • Beslutet angående höjningen av parkeringshyrorna hänsköts till ett separat extra styrelsemöte måndag den 8e april.
 • Arbetet med årsredovisningen pågår. Årsstämman kommer i år att hållas den 28e maj. Årsredovisningen kommer att distribueras i god tid före detta datum.
 • Sista datumet för att bryta kontrakten med hyresgästen i stora lokalen går ut i september. Styrelsen överlåter till årsstämman att besluta om vi skall bryta kontraktet eller låta det löpa vidare i ytterligare en treårsperiod. Styrelsen kommer att förbereda en motion inför mötet om att bryta kontraktet. Motionen skall inte ses som en rekommendation från styrelsen, men det är nödvändigt att ha en motion att rösta om för att ta upp frågan på årsmötet.


Mars 28 2019: Information angående asfaltsarbete den 3e april:

Under vintern har det uppstått skador skador i asfalten på Lillhagsvägen. Dessa måste nu lagas. Det finns skador i asfalten mellan parkeringshuset och jokerplatsen. Dessa kommer att lagas under på onsdagen den 3 april med början på morgonen. Det är viktigt att alla respekterar denna onsdags parkeringsförbud, så att arbetet fortlöper utan problem.

Det går inte att undvika att det tidvis blir stopp i trafiken på gatan.

För att undvika problem är det bra om föreningar som har bokade transporter under onsdagen, exempelvis färdtjänst och sophämtning, meddelar leverantörerna i förväg. Det vore också bra om 1an och 2an meddelar sina dagis- och dag-verksamhet om den kommande störningen.


Mars 04 2019: Information från styrelsemöte 228:

Liggmilans styrelse höll föra veckan sitt månatliga styrelsemöte. Här följer de punkter som är av allmänt intresse:


Som tidigare meddelats behöver samfällighetens kassa långsiktigt stärkas med cirka 800 000 för att kunna uppfylla underhållsplanen. Styrelsen har delat upp summan i dels bilrelaterat underhåll (garage, parkeringar och gata) och dels i lokalrelaterat underhåll (stora lokalen, bastun tvättstugan). Styrelsen fattade beslut om att täcka den del av kapitalunderskottet som är bilrelaterad genom att justera upp parkeringsplatsernas hyror. Enligt styrelsens beräkningar kommer de nya hyrorna att täcka det bilrelaterade kapitalunderskottet på fem år. De föreslagna hyresnivåerna framgår av nedanstående tabell:

 

Parkeringstyp                       Hyra Nu  Hyra Sen

Utomhus med el                       263         334

Utomhus utan el                       210         274

I garage                                     315         392

I garage MC (101, 166)             184         245

I garage XL (107)                      473         588

I garage laddstation (102-105)  535         612

I garage XL laddstation (106)    693         808

På garaget utomhus                 263         354

På garaget i länga                     525         627


Några räknefel upptäcktes under mötet, så tabellen ovan är aningen modifierad jämfört med den tabell som mötet behandlade. Det slutliga beslutet om hyresnivårna tas därför på nästa möte.

Styrelse beslutade i samband med diskussionen om hyresnivåerna att ta bort möjligheten att stå på parkeringsplatser med laddstationer utan att betala laddstationshyran. Idag är tre av platserna (102, 105 och 106) uthyrda som vanliga parkeringsplatser utan laddstation. Efter prisjusteringen kommer alltså platserna 102 till 106 att kosta enligt ovanstående tabell.

Hyresjusteringen är planerad till månadsskiftet maj/juni.


Vad gäller det lokalrelaterade underskottet så föreslår samfälligheten att detta täcks genom att ägarföreningarna ger årliga bidrag under fem år. Efter fem år upphör bidragen. Bidragen framgår av nedanstående tabell:


BRF    Andelstal  Årligt Bidrag

BRF1      26,8         12188

BRF2      35,3         16054

BRF3      28,2         12825

BRF4        9,7           4411

 

Samfällighetens styrelse kan inte själv besluta om bidrag från ägar-föreningarna. Frågan kommer istället att tas upp på samfällighetens kommande årsstämma.

Det preliminära datumet för årsstämma är den 28/5 2019.


En annan punkt som kommer att tas upp på årsstämman är uthyrningen av stora lokalen. Sista datumet för omförhandling eller uppsägning av nuvarande hyresgästs avtal är 2019-09-30. Föreningarna måste i god tid före detta datum ha kommit överens om vad de vill göra med lokalen. I annat fall förnyas kontraktet automatiskt för ytterligare tre år. Årsstämman ligger lämpligt till för ett beslut i frågan. Samfällighetens styrelse kommer att distribuera mer information till bostadsrätternas styrelser innan årsstämman.


Januari 31 2019: Information från styrelsemöte 227:

Liggmilan höll igår sitt månatliga styrelsemöte. Här följer de punkter som är av allmänt intresse:

 • De access-brickor som används i garaget har tidigare lämnats ut mot en deposition på 100 kronor för två brickor. Från och med årsskiftet övergår samfälligheten till att istället sälja brickorna för 50 kronor styck. Om någon vill lämna in en bricka som inte längre används och återfå sin deposition så går detta bra fram till den siste februari. Efter detta datum anser samfälligheten att ägandet av brickorna övergått till de som hyr parkeringsplatser. Kontakta  nyckelansvarig@liggmilan.se för att återfå depositionen.
 • Renoveringen av garagetaken är klar och slutbesiktigad. Efter slutbesiktningen upptäcktes att rännorna lutar utåt. Leverantören hävdar att lutningen är liten och inte bryter mot "bransch-standard". Enligt dem kommer vatten inte att läcka vid regnfall. Vi avvaktar våren för att utföra praktiska test.
 • Två motorvärmar-timers har köpts in. Dessa kommer att provmonteras för att se om de kan användas som ersättning för de timers som togs bort på parkeringsstolparna mellan BRF4 och Stora Lokalen. 

 

December 19 2018: Information fråm styrelsemöte 226:

Liggmilan höll ett kort styrelsemöte den 11e december. Här följer de punkter som har allmänt intresse:

 • Förhandlingarna med QPark är avslutade Avgifterna för att parkera på gatan blir från årsskiftet: 50:- per dygn, 8:- per timme dagstid och 4:- per timme kvälls/nattetid.
 • Timerfunktionen på samtliga eluttag mellan BRF4 och stora lokalen har kopplats bort. Anledningen är att ett flertal timers inte längre fungerade. Styrelsen undersöker om det går att hitta ett kostnadseffektivt alternativ.

 

November 30 2018: Information från styrelsemöte 225 i Liggmilan

Liggmilan höll igår sitt månatliga styrelsemöte. Här följer de punkter som är av allmänt intresse:

 • Efter det att garagetaken rengjorts och nödvändiga tillstånd införskaffats är det nu dags att genomföra reparationen. Arbetet kommer att start så snart som möjligt, eventuellt så tidigt som nästa vecka.
 • Vår förvaltare tar ut en avgift varje gång ett kontrakt för parkeringsplats tecknas. De tar också ut en avgift när två p-platsinnehavare byter plats. Hitintills har samfälligheten betalat dessa kostnader. Mötet diskuterade kring frågan och beslöt att det mest rättvisa är att den som är orsak till en kostnad också är den som betalar den. I fortsättningen kommer därför kostnaden för nyteckning av avtal (ca 450 kr) och kostnaden för byten (ca 250 kr per person) att betalas av hyrestagaren. Kostnaderna läggs på hyresavierna automatiskt av vår förvaltare.
 • Några eluttag är trasiga och skall lagas (313 och 415). I ett tidigare brev uppgavs att eluttag på parkeringsplats 134 saknades. Detta var ett missförstånd. Eluttaget finns, men sitter vänt bort från parkeringen, så det är lätt att missa det.
 • Budgeten för 2019 distribuerades och godkändes. I väntan på att ägarna skall komma överens om hur samfällighetens långsiktiga finansieringen skall lösas, så har vi lagt en mycket stram budget för 2019. Alla styrelser kan få tillgång till den genom sina representanter i samfälligheten. Observera att kostnaden för reparationen av garagetaket kan hamna på endera sida av årsgränsen. Om den faller in före årsskiftet så blir resultatet ett underskott 2018 i annat fall uppstår underskottet 2019.
 • I och med att vi skjuter alla större utgifter på framtiden så kommer vi inte att få några likviditetsproblem under 2019. Detta ger bostadsrättsföreningarna tid att under ordnade former komma överens om hur den långsiktiga finansieringen skall lösas. Samfällighetens styrelse kommer att ta fram några konkreta förslag för detta innan nästa årsmöte. Målet är att denna process leder till samförstånd i frågan. I annat fall kan frågan lösas genom röstning på årsmötet.
 • Leif Persson träder in som suppleant för BRF2 i samfällighetens styrelse då deras tidigare suppleant flyttat. Vi hälsar Leif välkommen!

 

November 2 2018: Information från styrelsemöte 224 i Liggmilan

Förra årets kostade julutsmyckningen 24000 kronor. De små granarnas andel av kostnaden var 3000 kronor styck. Mötet beslutade att i år avstå från små granar, Föreningarna kan antagligen hitta betydligt mer kostnadseffektiva utsmyckningar själva. Samfälligheten kommer att resa en stor gran även i år.

 

Samfälligheten har haft tekniska problem med utrustningen som används för att programmera de elektroniska brickor som används för att öppna garagets dörrar. Detta har drabbat de som skulle få nya parkeringsplatser vid månadsskiftet. De har inte fått sina brickor i tid. Utrustningen fungerar nu och brickorna skall vara klara. Vi ber om ursäkt för det inträffade och hoppas att det inte har skapat alltför stora problem.

 

En hyresgäst fick vid rengöringen av garagetaket sin bil skadad då han passerade genom garageporten. Styrelsen tog beslut om att stå för självrisken på hans försäkring eftersom hyresgästen är utan skuld i det inträffade.

 

Vi har ännu inte ett datum klart när nästa steg i reparationen av garagetaket kommer att tas.

 

Samfälligheten har i efterhand erhållit tillstånd för att uppföra verandan vid stora lokalen. Detta under förutsättning att alla föreningar samtycker. Föreningarnas representanter i styrelsen samtyckte under mötet, så punkten är avslutad.

 

Styrelsen tog formellt beslut om att tillåta korttidsuthyrning av de 6 parkeringsplatser som utrustats med laddstationer. Detta beror på att dessa platser står tomma samtidigt som det finns kö till alla andra parkeringsplatser. Den som hyr på korttidskontrakt betalar samma pris som för övriga garageplatser men har inte rätt att använda laddstationen. Korttidskontrakten löper på 6 månader och förnyas inte automatiskt. Innehavaren av en korttidsplats har förtur att förnya kontraktet under förutsättning att platsen inte hyrts ut till en innehavare av elbil.

 

Reglerna för pareringsplatserna gicks igenom och mindre modifieringar gjordes. Resultatet kommer inom kort att publiceras på liggmilans hemsida och eventuellt att anslås i garaget..

 

Det saknas eluttag på parkeringsplats 134. Ett uttag kommer att monteras.

 

Några eluttag har rapporterats som trasiga (313 och 410). Rolf fick i uppdrag att se till att de blev lagade. Observera att det inte längre går att laga de timers som sitter monterade på uttagen. Det finns inga reservdelar att uppbringa. Om en timer går sönder skall den ställas i påslaget läge. Först när uttaget inte levererar ström i detta läge så skall samfälligheten vidtalas.

 

En hyresgäst har hyrt ut parkeringsplats(er) i andra hand till personer som inte har rätt att hyra parkeringsplats av Liggmilan. Samfälligheten ser detta som ett grovt brott mot reglerna för uthyrning av i parkeringsplatser. Hyresgästens samtliga kontrakt kommer att sägas upp.

 

En hyresgäst i garaget har under en längre tid haft en bil uppställd i garaget som läcker olja. Trots upprepade uppmaningar om att åtgärda felet har problemet inte åtgärdats. Hyresgästen har fått sitt kontrakt uppsagt från månadsskiftet november/december.

  

BRF2 har förlorat sin suppleant i styrelsen, eftersom han har flyttat. Liggmilans styrelse ser fram emot att BRF2 utser en ny suppleant.

 

Förhandlingar med QPark om nästa års P-avtal pågår. QPark hävdar att de får in mindre pengar än beräknat eftersom parkeringsmönstret förändrats. De vill därför höja avgifterna på gatan till 8 kronor i timmen dagtid, 3 kronor i timmen nattetid och 50 kronor per dygn. Förhandlingarna är inte avslutade.

 

Som tidigare påpekats är samfällighetens verksamhet långsiktigt underfinansierad. Vi har därför skurit i de planerade närliggande underhållsplanerna. Tack vare de föregående styrelsernas sparnit har vi i dagsläget likviditet för att hantera även oplanerade akuta underhållsutgifter. Det är dock ohållbart att i längden bedriva verksamheten på nuvarande intäktsnivå. Jag har för avsikt att under året föra en diskussion med bostadsrättsföreningarna om hur vi skapar en rättvis och långsiktig modell för finansieringen av underhållet av vår samfällighet

 

Oktober 4 2018: Takreparation 13/10 till 14 /10

Taken på garagelängorna på vårt parkeringshus i dåligt skick. De måste repareras innan vintern för att undvika att förvärra skadorna. Reparationen kommer att ske i flera steg. Det första steget kommer att utföras under lördagen den trettonde oktober och söndagen den fjortonde, dvs under näst-nästa helg.

 

Under den berörda helgen kommer det tidvis att uppstå problem med tillgängligheten till det övre parkeringsdäcket. Vi ber om överseende med detta.

 

Det finns en risk för att det faller ned smuts, småsten och kanske till och med tegelpannor på de parkeringsplatser som ligger i direkt anslutning  till parkeringshuset. De parkeringsplatser som berörs är 308 - 318. Bilarna på dessa platser måste därför flyttas bort under den berörda helgen. Om någon av dessa bilar står kvar så tar samfälligheten inget ansvar för eventuella uppkomna skador.

 

Vi kommer att upplysa QPark om att 10 bilar måste flyttas under helgen. Om de berörda bilarna har ett tydligt anslag i vindrutan med texten "Denna bil är evakuerad från plats 3XX" så får bilen stå avgiftsfritt på gatan under lördagen och söndagen. 3XX skall förstås ersättas med den aktuella parkeringsplatsen, dvs 308 - 318.

Risken finns att parkeringsplatserna på gatan inte räcker till. Försök därför i första hand att finna andra alternativ, exempelvis att låna parkeringsplatser av grannar som inte använder dem under helgen.

 

 

Oktober 2 2018: Information från styrelsemöte 223 i Liggmilan

Igår höll samfälligheten för Liggmilan sitt månatliga styrelsemöte. De punkter som jag tror är av allmänt intresse är:

 

Efter godkännande från alla bostadsrättsföreningar tog vi det formella beslutet att starta arbetet med att laga taket på garagebyggnaden. Vi vet ännu inte exakt när arbetet kommer att utföras. Mer information om det kommer separat.

 

Samfälligheten har upphandlat snöröjning för gatan och parkeringsplatserna för vintern 2018/2019. Vi har fått en revisorsanmärkning för att samfälligheten tidigare skött snöröjningen åt BRFerna. Därför kan samfälligheten i år inte upphandla snöröjning av BRFernas mark. Detta måste BRFerna sköta själva. Rolf kommer att distribuera kontaktuppgifter till den entreprenör som samfälligheten anlitar.

 

Kostnaderna för BRFernas snöröjning 2017/2018 har ännu inte fördelats. Beslut om hur kostnaderna skall fördelas tas på nästa styrelsemöte.

 

När Acro-Dance tecknade avtal för stora lokalen gavs ett löfte om att innehavaren skulle få tillgång till en parkeringsplats. Det är dags att uppfylla det löftet. Vi har undersökt de tillgängliga möjligheterna och kommit fram till att det enda acceptabla alternativet är att anlägga en ny parkeringsplats mellan parkeringsgaraget och elstationen. Rolf inhämtade redan förra året tillstånd från Fortum för att anlägga parkeringar där. För att hålla kostnaderna nere undersöker vi möjligheten att anlägga en singlad parkeringsplats. Det finns ingen anledning att asfaltera för en enda bil.

 

Vi har gått igenom underhållsplanen för de kommande åren. I nuläget är den alltför ambitiös. Vi kommer att fortsätta arbetet, men redan nu kan vi se att samfälligheten inte har lagt undan tillräckligt med pengar för att på lång sikt klara underhållskraven. Detta är knappast en nyhet. För bara några år sedan var kassan i samfälligheten helt tom. Genom att hålla tillbaka på drift och investeringskostnader har föregående styrelser lyckats fylla på kassan. I långa loppet kommer dock att behövas mer pengar för underhåll än vad samfälligheten i nuläget kan generera. Hur vi skall lösa detta kommer att bli en diskussion mellan ägarna (BRFerna) och samfälligheten.

 

Under 2018 kommer samfälligheten att investera mer än vad som gjorts under många år. Vi har redan bytt lyktstolpar, torkskåp i tvättstugan och bastuaggregat. Vi kommer dessutom under hösten, som sagt, att laga garagetaket. Min uppskattning är att vi kommer att ha kvar maximalt 150 000 - 200 000  i kassan för underhåll när man tar hänsyn till att vi måste ha en buffert på några hundra tusen för nödfall och ojämnheter i periodisering av utgifter. Det säger sig självt att vi i detta läge inte kan helt tömma kassan genom att göra större underhållsarbeten under det närmaste året. Vi har därför beslutat att skjuta upphandlingen av ett nytt bokningssystem och asfaltering av gatan på framtiden.

 

September 5 2018: Information från styrelsemöte 222 i Liggmilan

Samfälligheten nya styrelse har haft sitt första sammanträde efter sommaren.

 

Vid årsstämman beslutades att informationsspridningen måste förbättras..

För att uppfylla detta kommer vi från och med nu att skicka all allmän  information direkt till alla medlemmar i föreningarnas styrelser. Detta gör vi med hjälp av en intern maildistributionslista som skickar email till styrelsernas gemensamma mailboxar (alla styrelser visade sig ha en sådan). Samfälligheten kan naturligtvis inte veta om dessa gemensamma mailboxar är uppdaterade eller ej, utan förutsätter att föreningarna fortlöpande uppdaterar dem med giltiga adresser. Hur föreningarnas styrelser  sedan väljer att förmedla samfällighetens information är upp till varje förening.

 

Om någon BRF-styrelse vill kommunicera med hela samfällighetens styrelse så kan ni göra detta genom att ni skickar email till adressen styrelsen@liggmilan.se. Alla samfällighetens styrelseledamöter får då emailet.

 

Vid årsstämman beslutades också att alla investeringar över 100000 kronor måste godkännas av BRF-styrelserna. En sådan investering ligger nu framför oss eftersom det är dags för reparation och underhåll av garagetaken. De är delvis ruttna och dessutom måste en del hängrännor och tegel bytas. Förra årets styrelse arbetade med en upphandling och vi har baserat på detta arbete tagit in en ytterligare offert. Samfällighetens styrelse föreslår att vi godtar den senast inhämtade offerten. Alla styrelseledamöter har fått i hemläxa att presentera offerten för BRFernas styrelser för beslut. Vi har lagt nästa samfällighetsmöte direkt efter de kommande BRF-styrelsemötena så att vi har möjlighet att godkänna oferten innan den går ut..

 

Vid årsstämman bestämdes att, förutom styrelsemedlemmarna i samfälligheten, så skall dessutom en ledamot per BRF-styrelse ha åtkomst till samfällighetens dokumentarkiv. Detta för att underlätta informationsspridningen och ge BRF-styrelserna insyn i samfällighetens styrelsearbete. Jag ser fram emot att ta emot information om vem detta blir för varje styrelse.

 

Vi planerar att låta städa garaget någon gång under den närmsta månaden. Som vanligt måste bilarna bort under tiden för städningen. Vår garageansvarige (Rasmus från BRF1) kommer att återkomma med mer exakt information om tidpunkten för städningen.

 

Mötestiden tog slut innan vi hann diskutera samtliga punkter på min agenda. En punkt av allmänt intresse är hur kostnaden för 2017/2018 års snöröjning skall fördelas. För närvarande ligger samfälligheten ute med kostnaden för snöröjningen av BRF-ernas mark. Vi kommer att diskutera kotnadsfördelningen vid nästa möte.

 

En annan punkt är hur snöröjningen 2018/2019 skall upphandlas. Min personliga åsikt är att samfälligheten inte har rätt att upphandla och administrera snöröjningen för föreningarna på det sätt som skett fram till nu. En samfällighetsförening är enbart till för att förvalta den samfällda anläggningen och får enligt lag inte utföra tjänster för någonting som ligger utanför det samfällda. Att upphandla och administrera snöröjning år BRFerna ligger inte inom den samfällda anläggningen. Å andra sidan blir det krångligt och antagligen dyrt om alla föreningar skall genomföra en helt separat upphandling av snöröjning. Vi måste gemensamt besluta hur vi skall hantera frågan